Metalation of tetraphenylporphyrin with nickel on a TiO2(110)-1 x 2 surface

Authors: Wang, Cici; Fan, Qitang; Han, Yong; Martinez, Jose I.; Martin-Gago, Jose A.; Wang, Weijia; Ju, Huanxin; Gottfried, J. Michael; Zhu, Junfa

Contribution: Article

Journal: NANOSCALE

Publication date: 2016/01/01

DOI: 10.1039/c5nr03134f

EPMC: PMC4693967